รายงานการเงิน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓