วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและเป็นอิสระให้กับสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร ๑) ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการและเป็นวิทยากรร่วมกับนักวิชาการตรวจสอบบัญชีท่านอื่น
 
               เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการสามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่กิจการสหกรณ์ พร้อมทั้งรับฟังถึงปัญหาและอุปสรรคแนวคิดต่าง ๆ ของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๕๒ คน