วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ และนางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ บัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตร และสอนการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท GL เวอร์ชั่น ๒.๒ ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการบัญชี ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ตาม "โครงการสร้างผู้ทำบัญชีสหกรณ์" ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ และในการอบรมมีคณะอาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชุมพรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒๐ คน โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุสิทธิ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว