วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ นำโดยนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ เขต ๖ และ ๗ ระหว่างวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยในช่วงเช้าลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า พื้นที่แแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ำมัน) ณ นิคมสหกรณ์ท่าแซะ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 
               ในช่วงบ่ายลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และโครงการแปลงใหญ่ (ทุเรียน) อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ของคุณวีรวัฒน์ จีรวงศ์ พร้อมชี้แจงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขต่อไป โดยนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำงานจริงจังร่วมบูรณาการณ์กับหน่วยงานในกระทรวงอื่น และร่วมทำงานจากเสียงของเกษตรกรในเขตพื้นที่เป็นที่ตั้ง เพื่อผลประโยชน์ต่อเกษตรกรและคนในชุมชนให้สามารถอยู่ดี กินดี อย่างยั่งยืน