วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางสาวกำไลทิพย์ ดำชูพราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานและแจกปัจจัยการผลิตตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรแบบบูรณาการ ณ สหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เนื่องจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพรได้ส่งมอบโดโลไมท์ จำนวน ๑,๐๙๘ ตัน ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจำนวน ๑๐ ตัน ปุ๋ยสูตรพระราชทานจำนวน ๑๐ ตัน ให้กับนิคมสหกรณ์หลังสวน เพื่อมอบให้สมาชิกและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน
 
               ทั้งนี้ นางสาวกำไลทิพย์ ดำชูพราย ได้กล่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการนั้นหันมาทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโครงการ และเป็นเครื่องมือในการวางแผนการดำเนินชีวิตให้เกิดประสิทธิภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน