หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเพื่อเสริมรายได้และช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืช (ผึ้งโพรงไทยและชันโรง)"
 
               วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวมยุเรศ สุดเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรจัดอบรมเกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร หลักสูตร "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเพื่อเสริมรายได้และช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืช (ผึ้งโพรงไทยและชันโรง)" ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร หมู่ที่ ๖ ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้นำเอาหลักการบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือเกษตรกร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สอนแนะและรับฟังถึงทัศนคติ และปัญหาต่าง ๆ ในการบันทึกบัญชีของเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อหาและปรับแนวคิดให้สอดคล้องสามารถนำบัญชีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้