ตั้งแต่ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ได้มีตัวแทนของสหกรณ์ภายในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร เข้าร่วมอวยพรมอบกระเช้าและของขวัญ แก่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพรโดยผ่าน นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และนายวราเทพ สุริยชน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนรับมอบกระเช้าและของขวัญที่สหกรณ์นำมามอบให้แก่ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร โดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี ได้กล่าวขอบคุณตัวแทนสหกรณ์ทั้งหลายที่ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ พร้อมอวยพรแก่ตัวแทนที่เข้ามอบกระเช้าและของขวัญด้วย