สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 
                เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ พร้อมด้วยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการตามพระราชดำริ พร้อมทอดพระเนตรกิจกรรมการพัฒนาเยาวชนและการจัดระบบสหกรณ์ในโรงเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร