ประชมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบนดอยเขาทะลุ จำกัด
 
               วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสายสอบ เข้าร่วมประชมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบนดอยเขาทะลุ จำกัด ณ ศาลาวัดถ้ำห้วยกลาง อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ทั้งนี้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ ได้กล่าวแนะนำในเรื่องของการลงบัญชีค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ให้เป็นไปตามจริง และมีการติดตามแผนค่าใช้จ่ายเป็นประจำ รวมถึงแนะนำให้สหกรณ์ลงบัญชีให้เป็นปัจจุบันโดยผ่านโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อเป็นเครื่องในการจัดทำบัญชีให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และได้รับความเชื่อมั่นจากสมาชิกมากขึ้น