วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์พาเลซ โดยได้ให้คำแนะนำและเสริมในเรื่องของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ โดยเน้นย้ำในหัวข้อที่ ๗ เรื่องคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ และหัวข้อที่ ๘ เรื่องลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้สหกรณ์สามารถปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด