สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วม เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 
 
    
               เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ พร้อมด้วยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการตามพระราชดำริ พร้อมทอดพระเนตรกิจกรรมการพัฒนาเยาวชนและการจัดระบบสหกรณ์ในโรงเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลละแม อำภอละแม จังหวัดชุมพร
               และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร หมู่ที่ ๑๕ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ และข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมเฝ้ารับเสด็จด้วย