โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) ปี ๒๕๖๑
 
               วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวประภาพร รักบำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี นำอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) จังหวัดชุมพร ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) ปี ๒๕๖๑ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทราบแนวทางในการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และหาจุดบกพร่องเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนางสาวอัจจิมา พิณแชม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการจัดอบรมดังกล่าว