ประชุมคณะกรรมการซักซ้อมการตรวจนับสินค้า สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด
 
               วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าที่ไอทีสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการตรวจนับสินค้าสหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด พร้อมสอนแนะการใช้งานของโปรแกรม เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าใจและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากผู้บริหารสหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด เห็นถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ในการนำเอาโปรแกรมระบบสินค้าเวอร์ชั่น ๒.๒ ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์ และส่งผลดีต่อสมาชิกและผู้ปฏิบัติงาน จึงได้มีการกำหนดให้ใช้โปรแกรมระบบสินค้าที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีให้บริการแก่สมาชิก ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป