โครงการทำบัญชีส่งเสริมการออม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
              วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงแรมมรกต อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เป็นประธานในโครงการดังกล่าว ซึ่งในการจัดโครงการนี้เพื่อที่จะมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างพลังการออม : ออมเงิน ออมความดี และเพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างวิถีการออมด้วยบัญชี อันจะนำไปสู่วิถีการใช้ชีวิต อย่างมีวินัยทางการเงิน เกิดกลไกที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา

               ทั้งนี้ วิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพรได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นบัญชีบนมือถือ Smart Me ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป พร้อมกันนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพรได้จัดกิจกรรมร่วมเล่นเกมส์จับรางวัลโดยการเขียนเป้าหมายการออมเงิน ลงในบัตรการออมของสำนักงานฯ