ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

               วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีของแต่ละสายสอบบัญชีรวมถึงงานโครงการอื่น ๆ และงานบริหารจัดการภายในสำนักงานมีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร