ประชุมวางแผนและติดตามการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
    
               วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เพื่อแจ้งนโยบายรวมถึงการวางแผนการปฏิบัติงาน พร้อมซักซ้อมและรับฟังปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน กับบุคลากรในสังกัดฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

               ทั้งนี้ นางสาวรัตนาภรณ์ ชัยตนวงศ์ ได้ให้นโยบายในการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรช่วยกันปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายโดยรวมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนโยบายของจังหวัดชุมพร ให้บุคลากรในสังกัดฯ ปฏิบัติงานในคำจำกัดความว่า "คนสำราญ งานสำเร็จ” หมายถึงการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี และสามารถทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเรียนรู้งานในระบบใหม่ ๆ ให้ทันต่อยุค ๔.๐