วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๒๐ น. นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ สนามกีฬาจังหวัดชุมพร เพื่อดำเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอย เตรียมพร้อมรองรับการเป็นเจ้าภาพร่วมกับจังหวัดระนองจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ และเพื่อรองรับการจัดงาน "โลกทะเลชุมพร" โดยยึดหลักตามมติคณะรัฐมนตรี ในการจัดทำปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์  พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมกล่าวเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันทำให้ชุมพรเป็นเมืองหน้าอยู่หน้าเที่ยว สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน