วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยะชน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสังกัด ร่วมบูรณาการกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร และสำนักงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดนิทรรศการ "๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน" ณ โรงเรียนศรียาภัย ๒ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์โรงเรียนขึ้น
 
               ทั้งนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดบู๊ทให้ความรู้และคำแนะนำการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน โดยการจัดนิทรรศการดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว