ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์สวนปาล์มบางลึก จำกัด
 
               วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์สวนปาล์มบางลึก จำกัด ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานปาล์มสหกรณ์สวนปาล์มบางลึก จำกัด ทั้งนี้ นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช ได้กล่าวและเน้นย้ำในที่ประชุมสามัญประจำปี เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารจัดการของธุรกิจด้านต่างๆของสหกรณ์ พร้อมชี้แจงหลักการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เพื่อให้สอดคล้องและปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดของสมาชิกภายในสหกรณ์