งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒
 
               วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญพิเศษ และบุคลากรในสังกัด ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอทุ่งตะโก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยมีนายสมยศ ณ นคร นายอำเภอทุ่งตะโกเป็นประธานเปิดงาน
 
               ทั้งนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้ออกบู๊ทให้บริการประชาชน โดยนำเอาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยแอปพลิเคชั่นบัญชีบนมือถือ Smart Me ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นการทำบัญชีรับจ่าย และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน และสามารถบันทึกบัญชีได้ตลอดเวลา ซึ่งมีประชาชนที่เข้าร่วมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก