รณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๑
 
               วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ บุรีรัตน์ นักวิชการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๑ เพื่อรณรงค์และถ่ายทอดให้เกษตรกรได้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการลดต้นทุนการผลิต การผลิตข่าวคุณภาพ การบริหารจัดการผลผลิตในชุมชนและการจัดการด้านการตลาด ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน ๕๐ ราย
 
               ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้นำเอา บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ / บัญรับ-จ่ายในครัวเรือน พร้อมด้วยเทคโนลยีทำบัญชีผ่านมือถือ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สามารถใช้ได้บนมือถือทั้งระบบ Android และ IOS สะดวกต่อการใช้งาน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานหันมาทำบัญชีและใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและชีวิตตนเองและครอบครัว โดยมีนาสุทีป สุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว