โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 
 
               เมื่อวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชีสหกรณ์ ส่งเสริมการร่วมคิด ร่วมเรียนรู้หลักประชาธิปไตย และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี สร้างวินัยทางการเงินให้แก่ครอบครัว และสถาบันการศึกษา พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมศึกษาระบบนิเวศและปลูกป่าชายเลนกับเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้เพิ่มขึ้น