วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายวราเทพ สุริยชน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้สอบบัญชีและบุคลากรในสายสอบบัญชี ของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ร่วมประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙ ณ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ชุมพร เป็นผู้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในการประชุมดังกล่าว นายวราเทพ สุริยชน ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้แก่สหกรณ์ และเน้นย้ำในจุดบกพร่องต่าง ๆ รวมถึงการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้มีการควบคุมการใช้งานไม่ละเลยต่อการปฏิบัติงาน พร้อมกับเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีส่วนร่วมและหันมาทำบัญชีครัวเรือน เพื่อเป็นการวางแผนในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ โดยการเดินตามรอยเท้าพ่อต่อไป