สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดโครงการฝึกอบรมจัดทำบัญชี หลักสูตร การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน และสานต่อด้วยโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน รับผิดชอบในการวางระบบบัญชี และให้ความรู้ด้านการบัญชีที่เหมาะสมแก่ครู นักเรียน โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้ "เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา" นอกจากการส่งเสริมการทำบัญชีสหกรณ์โรงเรียนแล้วนั้น สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้นำเอาต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน และผู้ปกครองมาทำบัญชีได้ และยังสามารถนำไปวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนได้ด้วย รวมทั้งได้จัดกิจกรรมเล่นเกมส์และประกวดการจัดทำบัญชีแก่เด็ก ๆ โดยมีของรางวัลเล็กน้อย เพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนรักในการทำบัญชี และทางสำนักงานฯก็ได้มีการจัดทำแผนติดตามการทำบัญชีของเด็กนักเรียน และผู้ปกครอง ในจังหวัดชุมพรทั้งสิ้น ๘ โรงเรียน ซึ่งได้แก่ โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยเหมือง / โรงเรียน ตชด. บ้านสวนเพชร / โรงเรียน ตชด. สิริราษฎร์ / โรงเรียน ตชด. สันตินิมิตร / โรงเรียน ตชด. บ้านตะแบกงาม / โรงเรียน ตชด. บ้านควนสามัคคี / โรงเรียน ตชด. บ้านพันวาล ต่อไป