ประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และปรับภูมิทัศน์สำนักงานฯ ๕ ส.
 
               วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร โดยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน โดยรับฟังเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาของแต่ละสายสอบบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ที่ทำการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ในช่วงบ่าย บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพรร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส. ปรับภูมิทัศน์ทั้งภายในและบริเวณรอบสถานที่ทำการสำนักงาน เพื่อให้มีบรรยากาศและความเป็นระเบียบ สวยงาม โดยพร้อมเพรียงกัน