ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด 
 
               วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยนางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์จากผลการตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมาให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ปฏิบัติงานหรือดำเนินธุรกิจต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ตลอดจนให้นำแผนงานประมาณการรายรับ – รายจ่ายที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกด้วย

               ทั้งนี้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช ได้กล่าวแนะนำให้สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่แต่สมาชิกยังไม่ค่อยให้ความสำคัญ ในบทบาทหน้าที่หลักในการให้คววามร่วมมือใช้บริการการของสหกรณ์ ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงในเรื่องของการตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีผู้ตรวจสอบกิจการมีเพียงท่านเดียว การควบคุมดูแลการทำงานของสหกรณ์ และเน้นย้ำถึงระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ ยังต้องมีการปรับปรุงให้มีความชัดเจนและดีมากกว่านี้ เพื่อผลประโยชน์ต่อสหกรณ์และตัวสมาชิกเอง และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในการนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์