สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร ๑) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร โดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมร่วมสนทนาและรับฟังปัญหาต่าง ๆ จากผู้ตรวจสอบกิจการ และมีการแบ่งกลุ่มจัดกิจกรรม Work shop เพื่อระดมความคิด และฝึกทักษะ สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เกิดความถูกต้อง โปร่งใส สามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้นางวันเพ็ญ ศรีภักดี ได้เน้นย้ำในเรื่องของการควบคุมภายในของสหกรณ์ ให้ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙