ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ๒๕๖๑ ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จำกัด
 
               วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมสังเกตุการณ์การประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ๒๕๖๑ ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จำกัด ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพรโดยมีผู้สอบบัญชี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนางสาวฐิตากร พงศ์ภัณฑารักษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  ผู้ดูแลสหกรณ์ดังกล่าว เข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ พร้อมแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์จากผลการตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมาให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ปฏิบัติงานหรือดำเนินธุรกิจต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ตลอดจนแนะนำให้สหกรณ์ทำบัญชีให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และนำบัญชีมาใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนงานการดำเนินงานของสหกรณ์ รวมทั้งระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น