นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการประกวดการบันทึกรายงงานการประชุมและการบันทึกบัญชีของสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ร่วมประเมินนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภายในจังหวัดชุมพรทั้งสิ้น ๗ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร .สิริราษฎร์ .บ้านตะแบกงาม ,บ้านพันวาล ,บ้านสันตินิมิตร ,บ้านห้วยเหมือง และบ้านควนสามัคคี กำหนดการตั้งแต่วันที่ ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
 
               ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่สามารถบันทึกบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ได้ ในส่วนของรายงานทรัพย์สิน หนี้สิน และทุนคงเหลือ และในส่วนของรายงานกำไรขาดทุน ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนจะเป็นผู้จัดทำและตรวจสอบการบันทึกบัญชีของนักเรียนอย่างใกล้ชิด