โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ำมัน) อำเภอปะทิว
 
               วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวฐิตากร พงศ์ภัณฑารักษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ลงพื้นที่จัดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ำมัน) เพื่อสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรได้รู้และเข้าใจประโยชน์ของการใช้ข้อมูลบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ในการสร้างวินัยทางการเงิน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดหนี้สิน มีเงินออม ตามแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๓ ราย