อบรมหลักสูตรกลาง : การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอท่าแซะ
 
               วันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวกุศล อินสุรธาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยได้รับเกียรติอาจารย์สมชัย เกื้อสกุล ครูบัญชีในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ จัดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง : การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ ภายใต้โครงการ "๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๗ วันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย ศพก.) ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยอาจารย์สมชัย เกื้อสกุล ได้สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน พร้อมด้วยการทำบัญชีบนมือถือผ่านแอปพลิเคชั่น Smart Me ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย