ประชุมพร้อมสังเกตการณ์ การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
 
               วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยผู้สอบบัญชีในสังกัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพร้อมสังเกตการณ์ การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ สหกรณ์การเกษตรในเขรปฏิรูปที่ดินหงษ์เจิรญ จำกัด ณ ศาลาในพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลหงษ์เจริญ แปลง No. ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อชี้แจงและให้คำแนะนำ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ การบัญชี ฯลฯ เพื่อให้คณะกรรมการได้ดำเนินการงานสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง และตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและชุมชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ ได้เน้นย้ำในส่วนของการนำเอาบัญชีมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานสหกรณ์  และระบบการควบคุมภายในที่ดี จะสามารถทำให้สหกรณ์อยู่ได้อย่างมั่นคง พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทหน้าที่ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และการมีส่วนร่วมในส่วนต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้สหกรณ์ภายในจังหวัดชุมพร สามารถดำรงอยู่ได้และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก