นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๕ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดชุมพร
 
               วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร โดยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ บุรีรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางสาวประภาพร รักบำรุง ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบที่ ๑) ณ ห้องประชุมเกาะมัตตราชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๕ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
 
               และวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวทิพวรรณ บุรีรัตน์ ได้ลงพื้นที่พร้อมนายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๕ และตัวแทนข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ละหน่วยงาน และคณะดำเนินงาน ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ ณ แปลงใหญ่มะพร้าว ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร พร้อมเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน ล่องแพแลกวาง ณ หมู่๑๒ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร