วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวมยุเรศ สุดเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่่ ขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดอบรมหลักสูตร "ฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้นวัตกรรมการทำเกษตร" โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ (ศพก.) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยนางสาวมยุเรศ สุดเพชร ได้นำเอาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และบัญชีครัวเรือน สอนแนะเชิญชวนให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาทำบัญชี และได้นำเอาเทคโนโยลีการทำบัญชีผ่านมือถือ ซึ่งใช้แอปพลิเคชั่น Smart Me ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น