โครงการ "๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๓
 
               วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยนายฐาปกรณ์ จือเหลียง ครูบัญชีประจำอำเภอท่าแซะ ลงพื้นที่จัดอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการ "๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๓ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลท่าแซะ อำเภอเท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้นำการเอา บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ สอนแนะพร้อมแนะนำถึงความสำคัญ และประโยชน์ในการจัดทำบัญชีแก่ผู้เข้าอบรม พร้อมประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าอบรมหันมาจัดทำบัญชีผ่านมือถือ โดยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Smart Me ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำไปใช้เพื่อความสะดวกและสามารถใช้บันทึกบัญชีได้ทุกที่