วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมสรงน้ำพระพุทธประจำสำนักงานฯ และร่วมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ภายในสำนักงาน เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจกับบุคลากรทุกคนในการปฏิบัติงานต่อไป ทั้งนี้นางวันเพ็ญ ศรีภักดี ได้มอบโล่และเกียรติบัตร และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการและพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
 
               และในช่วงบ่ายได้เตรียมแผนการปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการประชาชน ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยได้นำน้ำดื่มจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยบุคลากรประจำจุดให้บริการประชาชน ในช่วงวันหยุดสงกรานต์นี้ด้วย โดยวันนี้ได้ให้บุคลากรลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในเขตอำเภอท่าแซะ และอำเภอสวี เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนด้านการเดินทาง ได้แวะพักผ่อน พักรถ ระหว่างการเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาล ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพรอีกด้วย