ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๒๒ ครั้งที่ ๔ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด
 
               วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๒๒ ครั้งที่ ๔ ณ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พร้อมชี้แจงและรายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ และกล่าวในเรื่องของขบวนการปฏิบัติงานสอบบัญชีประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมทั้งแนะนำนวัตกรรม Smart ๔ M ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยการประชุมดังกล่าวมีนายนัด ดวงใส เป็นประธานในที่ประชุม