"โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมสังเกตุการณ์พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยการนำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแนะนำให้เกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมรับฟัง เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการจัดการบริหารการเงินการลงทุนภายในครัวเรือน ให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ควบคุมรายรับ รายจ่าย รู้ที่มาที่ไปของเม็ดเงิน และสามารถบริหารการเงินได้อย่างเป็นระบบ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมในโครงการดังกล่าวทั้ง ๕ ประสาน คือ เกษตรกร / ปราชญ์เกษตร / หน่วยงานภาครัฐ / หน่วยงานภาคเอกชน / และสถาบันการศึกษา ที่เข้ามาร่วมมือและดำเนินงานร่วมกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายสุทีป สุธาประดิษฐ์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร เป็นประธานในโครงการดังกล่าว