งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๒ (อำเภอละแม)
 
               วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร พร้อมทั้งออกหน่วยบริการประชาชน การแสดงนิทรรศการให้ความรู้ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงาน จำนวน ๓๑๕ คน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ มีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการผลิตทางการเกษตรทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตรรวมถึงการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในฤดูกาลผลิตเพาะปลูกพืชใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยมีนายนพภา อินทรักษ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน