โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเศษรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์
 
               วันที่ ๑๓ พศจิกายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางวรรณา จันทร์ทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดโครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเศษรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร เศรษกิจการเงินขั้นพื้นฐานสำหรับสมาชิกสหกรณ์ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายแก้ว จำกัด เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ รวมถึงตระหนักในบทบาท หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ในการมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการ และการทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ และติดตั้งการใช้งาน Application Smart Me และ Smart Member เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการของสหกรณ์ให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่สมาชิกสหกรณ์