โครงการ Smart ONE เพื่อสร้าง Smart Farmer รุ่นที่ ๔
 
               วันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.-๒๐.๐๐ น. นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางสาวประภาพร รักบำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้รับมอบหมายจากนายสุเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมบูรณาการกับสำนักงาน กศน. จังหวัดชุมพร จัดอบรมโครงการ Smart ONE เพื่อสร้าง Smart Farmer รุ่นที่ ๔ และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การนำข้อมูล (Big Data) มาใช้ในการพัฒนาการเกษตรของตนเอง ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้นำเอาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพสอนแนะให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งยังนำเอาแอพพลิเคชั่น Smart Me บัญชีบนมือถือ ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาประชาสัมพันธ์ พร้อมสอนวิธีการติดตั้งไปตลอดจนการใช้งาน ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายในการบันทึกบัญชี และสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเกิดมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด