สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมขับเคลื่อน "โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายแก่ผู้สอบบัญชีในสังกัด ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจให้ความรู้ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในโครงการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแก่คณะการจัดทำบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมกรรมการระดับชุมชนและกลุ่มสมาชิก เพื่อให้การจัดทำบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติของโครงการที่มีการกำหนดไว้ โดยเริ่มขับเคลื่อนโครงการภายในจังหวัดชุมพรทั้ง ๘ อำเภอ รวมทั้งสิ้น ๘๗ ชุมชน ๒๒๖ โครงการตามแผนปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐