วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวกุศล อินสุรธาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยหงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตาม โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล พร้อมหารือเพื่อส่งเสริมและผลักดัน รวมถึงรับฟังปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้นางสาวกุศล อินสุรธาน ได้สอนแนะการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น Smart Me บัญชีบนมือถือ ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งมอบสื่อการเรียนรู้ให้กับศูนย์ (ศพก.) อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเรียนรู้ด้านบัญชีด้วย