วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวจันทนา ถึงถิ่น ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฎิบัติการ และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมเป็นวิทยากรวิชาการจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้แก่สมาชิกภายใต้โครงการ "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบบ้านพะงุ้น ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร จำนวน ๑๐๑ คน โดยมีเกษตรกรภายใต้การดูแลของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชมพร จำนวน ๗ คน พร้อมรับปัจจัยการผลิต