Field Day อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
 
               วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบคุลากรในสังกัดฯ ร่วมโครงการ "งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๑” ณ ชงโคโฮมสเตย์รีสอร์ท ตำบลละแม อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมี พตอ.ปิยะวัฒน์ ขวัญศรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ทั้งนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้ออกบู๊ทคลินิกบัญชีจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ให้บริการทางบัญชี เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัว บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการทำบัญชีผ่านระบบมือถือโดยใช้แอปพลิเคชั่น Smart Me ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้กับเกษตรกร เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมงาน