ประชุมประจำเดือนสหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด และขับเคลื่อน Smart ๔M
 
               วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ สหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อรับฟังการชี้แจงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ พร้อมแนะนำและผลักดันให้สหกรณ์เป็นสหกรณ์นำร่องในการใช้นวัตกรรม Smart ๔M โดยมีการแนำนำในส่วนของนวัตกรรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้ง ๔ แบบ ซึ่งประกอบด้วย ๑.SmartMe ๒.SmartMember ๓.SmartManage ๔.SmartMonitor พร้อมให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบให้กับสหกรณ์สามารถนำไปใช้และเกิดประโยชน์ในการดำเนินงานของสหกรณ์ทั้งในส่วนของผู้บริหารสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์เองด้วย