วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน จากการประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งได้รับความเมตตาจากอดีตผู้บริหารในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แก่ นางบุญพาสน์ ทองสวัสดิ์ , นางสาววรรณา โชติโยธิน , นางสาวธนาวรรษ์ จุลกัณห์ นำเงินมอบผ่านหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในเขตพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ จำนวน ๒๖ ราย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ จำนวน ๓ ราย ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรู้สึกซาบซึ้งพร้อมกล่าวขอบคุณผู้บริหารดังกล่าวที่ยังคงให้ความรัก ความเมตตา และคอยช่วยเหลือน้อง ๆ เป็นกำลังใจเสมอมา