วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และนางสาวระวีวรรณ โอภาภิรัตน์ ครูบัญชีในเขตพื้นที่อำเภอปะทิว รวมทั้งบุคลากรในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ในปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรอำเภอปะทิว หมู่ที่ ๕ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีนายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว