ติดตามการทำบัญชี "โครงการทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น" อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
 
               วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวจุฑามาส พิมลรัตน์ เจ้าหน้าที่โครงการรศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร  พร้อมด้วยคุณสนธยา ทองแก้ว ครูบัญชีในเขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอทุ่งตะโก ลงพื้นที่ติดตามการทำบัญชีของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร พร้อมทั้งได้แนะนำหลักการและวิธีการจดบันทึกบัญชีแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมรับฟังปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน ทั้งนี้ยังได้นำเอาแอปพลิเคชั่น Smart Me ทำบัญชีผ่านมือถือ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ที่สนใจในการบันทึกบัญชีอย่างง่าย สะดวก และสามารถพกพาติดตัวไปได้อีกด้วย