สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับภาค ในหัวข้อเรื่อง "การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
 
               สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดชุมพร และพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับภาค ในหัวข้อเรื่อง "การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครื่อข่าย" ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นประธานในการจัดงานดังกล่าว ทั้งนี้จุดประสงค์เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการของชมรมครูบัญชี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของชมรมฯ ต่อไป